PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Magnetoplan AS samler inn og bruker personopplysninger.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Magnetoplan AS (heretter Magnetoplan) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av produkter og tjenester, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.magnetoplan.no.

Personvern er viktig i Magnetoplans leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av Magnetoplan?

 

Kundeopplysninger

Magnetoplan behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel.

For å gjennomføre et kjøp på magnetoplan.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år.
Personopplysningene lagres i en egen database. Personopplysningene knyttet til inaktivitet i kunde-/leverandørforhold slettes innen fem år etter registrering. Dette gjelder med mindre skriftlig samtykke til fortsatt lagring er gitt.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f), samt § 9 a, b og f (GDPR Artikkel 9 bokstav a og b).

Forespørsler via nettsiden – kontaktskjema

Ved bruk av skjema «Kontakt oss» på magnetoplan.no, bes du om å oppgi navn og e-postadresse. Denne informasjonen blir lagret i vårt epost system så lenge det vil være relevant for oss å ta vare på den, for å yte bedre kundeservice.

Opplysningene sendt inn via kontaktskjemaer vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor Magnetoplan. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 a (GDPR Artikkel 6 bokstav b).

 

Webanalyse

På magnetoplan.no samler vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Formålet med dette er å optimalisere nettstedet for å øke brukervennligheten for våre besøkende. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret der i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan på ingen måte spores tilbake til noen enkeltperson.

 

Nyhetsbrev

Magnetoplan sender ut nyhetsbrev via epost. Ved å melde deg på Magnetoplans nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer ditt navn og din e-postadresse. Vi benytter oss av tredjepartsløsninger for å håndtere utsendelse av e-postene. Dette medfører at informasjonen som sendes ut, inkludert din e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos tredjeparten så lenge de tar vare på logger for utsendelse. Magnetoplan forplikter seg til å ikke dele informasjonen din med øvrige parter, samt til å kun benytte den til å sende ut nyheter og annen relevant informasjon. Informasjonen vil ligge lagret hos oss fram til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

 

Personopplysninger om mindreårige

Magnetoplan innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

 

Dine rettigheter

Magnetoplans behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV (GDPR Kapittel III). Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

Rett til innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger
Magnetoplan foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i Magnetoplans systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Rett til retting og sletting

Dersom Magnetoplan behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slettet personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt.

Magnetoplan skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 27 og 28 (GDPR Artikkel 15, 16, 17 og 20) uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Magnetoplan skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om forespørsler om innsyn, retting og sletting, og avviksmeldinger skal rettes til post@magnetoplan.no eller til Magnetoplan AS, Postboks 16, 8008 Bodø.

Endringer i personvernerklæringen

Magnetoplan forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Magnetoplan. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

 

Sist oppdatert: 19.07.2018